Jumat, 26 April 2013

CONTOH PIDATO BHS. JAWA                                            

 Bagi temen-temen yang sedang mendapatkan tugas mencari pidato bhs.jawa . ini mungkin dapat membantu anda. dan beriku contoh teks pidato bhs.jawa:

    PIDATO BAHASA JAWA


Assalamualaikum Wr. Wb.
Bapak saha ibu, ingkang kula hormati. Rencang-rencang ingkang kula tresnani.
Langkung rumiyin mangga kula dherekaken panjenengan sadaya ngunjukaken raos puji syukur dhumateng Allah SWT, awit saking nugrahanipun kula panjenengan sami dipun paringi nikmat kesehatan saengga saged mengeti dinten Pendidikan ing enjang punika kanthi sehat walafiat, mboten wonten kekirangan setunggal punapa.
Para rawuh ingkang minulya,
Ing saben tanggal 2 (kalih) Mei kita sadaya mengeti dinten Pendidikan. Ngrembag babagan dinten Pendidikan, mboten saged uwal kaliyan panjenenganipun Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara dipunlairaken rikala tanggal 2 Mei tahun 1899. Kenging punapa tanggal kelahiranipun Ki Hajar Dewantara punika dipun pengeti dados dinten Pendidikan? Lelabetanipun Ki Hajar Dewantara ing babagan pendidikan saestu ageng sanget, saengga Ki Hajar Dewantara dipun wastani Bapak Pendidikan ing Indonesia. Kejawi punika Ki Hajar Dewantara ugi dados perintis kemerdekaan Indonesia, ugi pelopor wartawan ing Indonesia. Lelabetanipun Ki Hajar Dewantara sapunika sampun saged dipun raosaken dening sinten kemawon warga masyarakat saindhenging nuswantara.
Rikala taksih timur Ki Hajar Dewantara kagungan asma Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Raden Mas Suwardi Suryaningrat taksih kalebet wayah saking panjenenganipun Kanjeng Gusti Pakualam ingkang kaping tiga. Dados saged kawastanan manawi panjenenganipun punikataksih trah Pakualaman. Sanajan panjenenganipun putra ningrat, ananging mboten kagungan watak ingkang gumedhe utawi sombong, panjenenganipun kagungan greget utawi semangat tumrap ing demokrasi tuwin nggadhahi pangajab ndadosaken bangsa Indonesia punika saged nggayuh kamardikan.
Perjuanganipun Ki Hajar Dewantara kawiwitan nalika panjenenganipun nyerat artikel ingkang irah-irahanipun “Umpama Aku Dadi Wong Landa” seratan punika ndadosaken dukanipun Bangsa Walandi. Inggih awit saking seratanipun kalawau, panjenenganipun lajeng dipun bucal dhateng Negari Walandi, sesarengan kaliyan Dokter Cipto Mangun Kusuma tuwin Danudirjo Setia Budi utawi Douwes Dekker. Ingkang asring pun sebat Tiga Serangkai.
Para rawuh ingkang kula hormati,
Sesampunipun Ki Hajar Dewantara dipunkonduraken saking Negari Walandi panjenenganipun ngedegaken pawiyatan ingkang dipun wastani“Taman Siswa”. Sekolah Taman Siswa Nggadhahi sesanti “Ing ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa Tut Wuri Handayani. Ingkang artosipun kirang langkung menawi guru punika kedah dados pamong ingkang tansah dados panutan tumrap siswa-siswinipun tuwin masyarakat sakiwatengenipun.
Para rawuh ingkang minulya,
Kanthi lelabetanipun Ki Hajar Dewantara mboten wonten lepatipun menawi kula lan panjenengan mengeti dinten Pendidikan ing saben tanggal 2 Mei kados sapunika. Mangga kula panjenengan sami nglajengaken perjuangan ingkang sampun dipuntindakaken Ki Hajar Dewantara kanthi tumindak asih kangge ngasuh lan ngasah kapinteran kita. Mugi-mugi kula lan panjenegan sami dipun paringi kekiyatan anggenipun majoaken pendidikan ing wekdal punika.
Pungkasanipun atur, kathah kekirangan anggen kula matur tuwin kirang ing suba sita, kula nyuwun agunging pangaksami.
Nuwun.
Wassalamualaikum Wr. Wb.

0 komentar:

Posting Komentar

 
Copyright © . kisah cerita blog - Posts · Comments
Theme Template by BTDesigner · Powered by Blogger